2. noun neglecting

Omitting synonym for noun neglecting

Omitting Synonyms:

⇕ Omitting Page Information

Synonym for Omitting Page Statistics